Whaleshares Logo

The Royal Castle in Chęciny from a bird's eye

marianomarianoPosted for Everyone to comment on, 4 months ago3 min read

mek000.jpg

mek00.jpg

mek01.jpg

A brief history of the castle

Krótka historia zamku

ENPL
The Royal Castle in Chęciny, probably at the turn of the 13th and 14th centuries. It was built on a hill that is 367 m above sea level. The construction was initiated by the king of Poland and Bohemia - Wacław II.Zamek Królewski w Chęcinach prawdopodobnie na przełomie XIII a XIV wieku. Wybudowano go na wzgórzu które ma 367 m npm. Inicjatorem budowy był król Polski i Czech - Wacław II.

mek03.jpg

mek04.jpg

ENPL
The castle consists of two parts. The older one, i.e. the upper one, is located between two towers, the younger one with a large hatch gate and a four-sided tower which was built much later, in the 15th century. You entered the castle through a drawbridge protected by a metal gate.Zamek składa się z dwóch części. Starsza czyli górna mieści się między dwoma basztami, młodsza doz dużą łukowatą furtą i basztą czteroboczną która postała znacznie później, bo w XV wieku. a do zamku wjeżdżało się przez most zwodzony chroniony metalową bramą.

mek05.jpg

mek06.jpg

mek07.jpg

ENPL
The lower part of the castle has a well carved in the rock to a depth of 100. It probably had an underground connection with the church in Karczówka and was used for evacuation during the siege of the castle.Dolna część zamku posiada studnię wykutą w skale na głębokość 100. Prawdopodobnie miała ona podziemne połączenie z kościołem na Karczówce i służyła do ewakuacji w czasie oblężenia zamku.

mek08.jpg

mek09.jpg

mek10.jpg

ENPL
Over the years, the castle experienced a series of sieges. It suffered most during the Swedish Deluge. After the Third Partition of Poland, the castle fell into ruin. Only after World War II, thorough renovation works began.Przez lata zamek przeżywał szereg oblężeń. Najbardziej ucierpiał podczas Potopu Szwedzkiego. Po III Rozbiorze Polski zamek popadł w ruinę. Dopiero po II wojnie światowej rozpoczęto gruntowne prace remontowe.

mek11.jpg

mek12.jpg

Legends about the castle

Legendy o zamku

ENPL
Legend has it that in the basement of the castle there are hidden treasures left by Queen Bona, and on the hills you can see a knight on horseback.Legenda głosi, że w podziemiach zamku ukryte są skarby pozostawione przez królową Bonę, a na wzgórzach dostrzec można rycerza na koniu.

mek13.jpg

mek14.jpg

Tourism in the castle

Turystyka w zamku

ENPL
The castle in Chęciny is open to tourists. It is often visited by tourists. In the castle you can admire the beautiful bastions, towers and preserved defensive walls. When the visibility is good, you can admire the Tatra Mountains several hundred kilometers away from the eastern tower.Zamek w Chęcinach jest otwarty dla turystów i często jest przez nich odwiedzany. W zamku można podziwiać przepiękne baszty wieże oraz zachowane mury obronne. Przy dobrej widoczności z wieży wschodniej można podziwiać tatry oddalone o kilkaset kilometrów.

mek15.jpg

ENPL
During a misty morning, the castle emerges from it and creates mystical and magical images.Podczas mglistego poranka, zamek wyłania się z niej i tworzy mistyczne i magiczne obrazy.

mek000.jpg

ornament_travel.png

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!