Whaleshares Logo

The Royal Castle in Będzin, a night view from above

marianomarianoPosted for Everyone to comment on, 3 months ago3 min read

b0000.jpg

The Będzin castle is a classic example of defensive construction. It is situated on a high escarpment on the left bank of the Czarna Przemsza River.

Zamek będziński to klasyczny przykład budownictwa obronnego. Usytuowany jest na wysokiej skarpie na lewym brzegu rzeki Czarna Przemsza.

b0.jpg

b01.jpg

It was established at the turn of the 14th century and was the defense system of the western border of Poland from the Czech side. He also secured trade routes from Silesia to Krakow.

Powstał na przełomie XIV wieku i stanowił system obronny zachodniej granicy Polski ze strony Czech. Zabezpieczał również szlaki handlowe ze Śląska do Krakowa.

b02.jpg

b03.jpg

b04.jpg

Initially, it was a wooden manor, but on the initiative of King Casimir the Great, a reconstruction took place and a defensive brick castle was built in the place of the manor.

Początkowo był to drewniany dwór, ale z i inicjatywy Króla Kazimierza Wielkiego, nastąpiła przebudowa, i w miejscu dworu powstał murowany zamek o charakterze obronnym.

image.png

The oldest preserved view of the Będzin Castle, PFALZGRAF OTTHEINRICHS REISEBILDER from 1536 / Najstarszy zachowany widok Zamku Będzińskiego, PFALZGRAF OTTHEINRICHS REISEBILDER z roku1536

b10.jpg

b11.jpg

The castle was visited by Polish kings, including Henryk Walezy, Jan III Sobieski, and August II the Strong.

Na Zamku gościli królowie Polscy między innymi Henryk Walezy, Jan III Sobieski, August II Mocny.

b000.jpg

In the mid-fourteenth century, a four-sided tower was erected next to it, and later a residential building was added. The whole is surrounded by two stone walls.

W połowie XIV w., postawiono przy nim wieżę czworoboczną, a później dobudowano do niej budynek mieszkalny. Całość otoczona została dwoma murami kamiennymi.

105.jpg
Lithograph by Napoleon Orda, 1880 / Litografia Napoleona Ordy, rok 1880

The currently restored Castle in Będzin arouses admiration and delight of those passing by, along the busy road located nearby. Illuminated at night, it makes an amazing impression. Currently, there is the Zagłębie Museum, where we can see a rich collection of white, fire and throwing weapons and weapons.

Obecnie odrestaurowany Zamek w Będzinie budzi podziw i zachwyt przejeżdżających usytuowaną tuż obok ruchliwą szosą. W nocy oświetlony, sprawia niesamowite wrażenie. Obecnie jest tam Muzeum Zagłębia, w którym możemy zobaczyć bogatą kolekcję broni białej, palnej czy miotającej oraz uzbrojenia.

b00.jpg

Every year in September there are open-air competitions and meetings, knight tournaments, and Castle Shooting with Black Powder and Pneumatic Weapons. The Knight Brotherhood of the Będzin Castle also operates at the castle.

Co roku we wrześniu odbywają się tam konkursy i spotkania plenerowe, turnieje rycerskie, oraz Strzelania Zamkowe z Broni Czarnoprochowej i Pneumatycznej. Przy zamku działa również Bractwo Rycerskie Zamku Będzin.

b08.jpg

b09.jpg

Photo : Dji Mavic Air

ornament_travel.png

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!