Whaleshares Logo

The gorgeous Hummingbird hawk-moth, you can go wrong

marianomarianoPosted for Everyone to comment on, 7 days ago4 min read

fu00

He's not what he looks like

Nie jest tym na kogo wygląda

fu0

Who among us has not seen a strange flying creature and at the sight of it got a fit of euphoria shouting a hummingbird !, hummingbird, hummingbird! I have encountered such a situation many times, during my travels in all countries of southern Europe and, of course, also in Poland. I was also convinced that it was some southern European species of hummingbird.

Kto z nas nie widział dziwnego latającego stworzenia i na jego widok dostawał napadu euforii krzycząc koliber!, koliber, koliber! Ja z taką sytuacją spotkałem się wielokrotnie, podczas podróży we wszystkich krajach Europy południowej i oczywiście również w Polsce. Też byłem przekonany że to jakiś południowo europejski gatunek kolibra.

f01

fu02

fu03

Owad jak najmniejszy ptak świata

An insect as the smallest bird in the world

fu000000000000

fu000000000

None of these things, this beautiful double of the smallest bird is just a moth. Its name is Hummingbird hawk-moth, but due to its different coloration, it has different names in other countries. Outside Europe, it also occurs in North Africa and Asia.

Nic z tych rzeczy ten przepiękny sobowtór najmniejszego ptaka, to po prostu ćma. Nazywa się Furczak Gołąbek, ale ze względu na różne ubarwienie, ma różne nazwy w innych krajach. Poza Europą występuje również w Północnej Afryce i Azji.

fu0000000000

fu0000000

Why do we confuse it with a hummingbird?

Dlaczego mylimy go z kolibrem?

fu000000

fu00000

Its wingspan is up to 5 cm, it is stocky and small. In addition, just like a hummingbird, it eats food while hanging by vigorously twirling its eights with its wings. It is difficult to get a clear picture of this moth as it strikes its wings 80 times per second. It is extremely agile and fast, it can reach speeds of up to 50 km / h, and in a few minutes it can drink nectar from 100 flowers.

Jego rozpiętość skrzydeł dochodzi nawet do 5 cm, jest krępej budowy i niewielkich rozmiarów. Ponadto podobnie jak koliber pobiera pokarm w zwisie energicznie kręcąc ósemki swoimi skrzydełkami. Trudno uchwycić wyraźny obraz tej ćmy, gdyż uderza ona skrzydełkami 80 razy na sekundę. Jest niezwykle zwinna i szybka potrafi rozpędzić się do 50 km/h, a w ciągu kilku minut potrafi spić nektar ze 100 kwiatów.

fu0000

fu000

The method of food intake is also identical to that of a hummingbird. Another element that makes him look like a bird is his abdomen. On its sides there are black spots, deceptively reminiscent of the wheelhouse of a bird's tail.

Sposób pobierania pokarmu również jest identyczny jak u kolibra. Kolejnym elementem upodabniającym go do ptaka jest jego odwłok. Na jego bokach znajdują się czarne plamki, do złudzenia przypominającym sterówki ptasiego ogona.

fu05

fu06

Beautiful, it hovers in the air

Piękny zawis w powietrzu

fu07

fu08

Hummingbird hawk-moth rarely sits on a flower, or does not enter it like popular, other pollinating insects. He hovers over the flower as if he is watching it, and watches for a while, with perfect eyesight. At the same time, his trumpet is coiled into a spiral.

Furczk gołąbek rzadko usiada na kwiatka, lub do niego nie wchodzi jak popularne, inne owady zapylające. Zawisa nad kwiatem, jakby mu się przyglądał i chwilę obserwuje, a ma doskonały wzrok. W tym też czasie jego trąbka jest zwinięta w spiralę.

fu0a

fu0b

When it decides that the object is worthy of attention and is rich in food, it unfolds its beauty and sucks nectar from the flower. It's a bit like refueling airplanes in flight.

Gdy uzna, że obiekt jest godny uwagi i jest zasobny w pokarm, rozwija swą piękną i zasysa nektar z kwiatka. Przypomina to trochę tankowanie samolotów podczas lotu.

fu09

fu10

How to lure a hummingbird moth into our garden?

Jak zwabić ćmę-kolibra do naszego ogrodu?

fu11

fu12

If we want this beautiful insect to appear in our garden, we must meet certain conditions. The Hummingbird hawk-moth is quite picky and is interested only in plants that offer a lot of nectar, and the flowers have long and narrow calyxes.

Jeśli chcemy aby ten piękny owad zagościł w naszym ogrodzie, musimy spełnić określone warunki. Furczak gołąbek jest dość wybredny i interesują go jedynie rośliny oferujące sporą ilość nektaru, a do tego kwiaty mają długie i wąskie kielichy.

fu12

fu13

Therefore, they love geraniums, sage, lavender, petunia, jasmine, honeysuckle - which are fed by caterpillars of the Hummingbird hawk-moth.

Uwielbiają zatem pelargonie, szałwię lawendę, petunię, jaśmin, wiciokrzew - na którym żerują gąsienice furczaka.

fu16

fu17

fu18

Enjoy 😉

motyl_copy

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!