Whaleshares Logo

Tasty spring arboreal mushroom - dryad's saddle or pheasant's back mushroom

marianomarianoPosted for Everyone to comment on, 5 months ago4 min read

It was in my regions that underestimated by many pickers, early spring edible mushrooms appeared.

Właśnie w moich regionach pojawiły się niedoceniane przez wielu zbieraczy wczesnowiosenny grzyby jadalne.

Only that it is an arboreal species and you should not always look for it on rotten wood, but on old trunks. It often grows on healthy trees and at a considerable height.

Tyle tylko, że to gatunek nadrzewny i nie zawsze należy wypatrywać go na spróchniałym drewnie, a na starych pniach. Często bowiem rośnie na drzewach zdrowych i na sporej wysokości.

We are talking about thedryad's saddle or pheasant's back mushroom, which is supposed to be popular and frequent, many pickers look at this mushroom with surprise.

Mowa tutaj o żagwi łuskowatej, która niby jest popularna i częsta, to wielu zbieraczy spogląda na tego grzyba ze zdziwieniem.

The mushroom can shock you with the size of its cap, which can reach up to 70 cm in diameter. However, such a large fruiting body is no longer suitable for consumption, you can take a picture with it. It is hard, stringy, with time its consistency resembles a cork.

Grzyb potrafi zaszokować rozmiarami swojego kapelusza, bo mogą one osiągnąć nawet 70 cm średnicy. Niemniej tak duży owocnik nie nadaje się już do spożycia, można sobie zrobić z nim ewentualnie zdjęcie. Jest bowiem twardy, łykowaty, z czasem w konsystencji przypomina korek.

The hat is cream in color, sometimes light brown, ocher. It is relatively thick, up to 5 cm. Fan-shaped, flattened.

Kapelusz ma kremowy kolor, czasami jasnobrązowy, ochrowy. Jest stosunkowo gruby, do 5 cm. Kształt wachlarzowaty, spłaszczony.

The surface of the cap is covered with triangular brown scales.

Powierzchnia kapelusza jest pokryta trójkątnymi łuskami o brązowej barwie.

The underside of the cap is covered with pores that are quite irregular and flow smoothly onto the stem. The color is light, white at first, creamy over time.

Spód kapelusza pokryty jest porami, które są dość, nieregularne i przechodzą płynnie na nóżkę. Barwa jest jasna, najpierw biała z czasem kremowa.

The stem usually grows laterally. It is thick, fleshy and covered with mesh-shaped pores. The color is white, cream.

Nóżka najczęściej wyrasta bocznie. Jest gruba, mięsista pokryta porami w kształcie siateczki. Kolor ma biały, kremowy.

The juicy and fleshy flesh is an excellent delicacy in the kitchen. However, it must be young and firm, because old fruiting bodies are not suitable for consumption. Of course, the mushroom is edible, it has a very pleasant and delicate mushroom taste.

Soczysty i mięsisty miąższ stanowi doskonały przysmak w kuchni. Musi być on jednak młody i jędrny, bo stare owocniki nie nadają się spożycia. Grzyb oczywiście jest jadalny, posiada bardzo przyjemny i delikatny smak grzybowy.

The fungus can be found on old, rotting trunks of deciduous trees. My specimen grows in the park, but a bit out of the way, that's why it survived. It can also be found on living trees, often at high altitudes.

Grzyba można poszukiwać na starych, butwiejących pniach drzew liściastych. Mój okaz rośnie w parku, ale trochę na uboczu, dlatego przetrwał. Można go również soitkać na drzewach żywych, często na dużej wysokości.

The mushroom is so characteristic that it is impossible to confuse it with another species, which is why its consumption is completely safe, provided that we are dealing with a young fruiting body.

Grzyb jest na tyle charakterystyczny, że nie sposób pomylić go z innym gatunkiem, dlatego jego spożywanie jest zupełnie bezpieczne, pod warunkiem, że mamy do czynienia z młodym owocnikiem.

This copy came to my table only for presentation purposes, to show what it looks like inside. I can't eat it for sanitary reasons, because it was picked in a place where crowds of people, dogs, etc. pass by. it's only for show.

Ten egzemplarz trafił na mój stół tylko w celach prezentacyjnych, aby pokazać jak wygląda w środku. Nie mogę go spożyć go ze względów sanitarnych, ponieważ zerwany został w miejscu, gdzie przewijają się tłumy ludzi, psów, etc. wiec jest tylko na pokaz.

However, it is enough to cut it and fry it in butter. Then it tastes great. Add some salt and pepper if needed.

Niemniej wystarczy go pokroić i podsmażyć na maśle. Jest wtedy genialny w smaku. Dodajemy ewentualnie trochę soli i pieprzu.

Enjoy 😉

© copyright marianomariano

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!