Whaleshares Logo

Swastika in my travels around Asia

marianomarianoPosted for Everyone to comment on, 3 years ago3 min read

DSCN2105.jpg

The symbol of happiness and love, used to this day in most cultures of the world - that is, Swastika.

Symbol szczęścia i miłości używany do dziś w większości kultur świata - czyli Swastyka.

Olive bowl with traces of the creator's fingerprint

Miseczka oliwna ze śladami linii papilarnych twórcy

ENPL
While traveling around the world, mainly in Asia, you can come across this symbol very often. Both in Buddhism and Hinduism, the ancient symbol of happiness and love is most often used to decorate houses, but the symbol is also present on many everyday objects, and it is used in most cultures of the world to this day. A certain historical fact cast a shadow over this beautiful symbol of happiness and unfortunately, the swastika in Europe is associated almost exclusively with Nazism.Podróżując po świecie, głównie po Azji, można natknąć się na ten symbol bardzo często. Zarówno w Buddyzmie jak i w Hinduizmie antycznym symbolem szczęścia i miłości ozdabia się najczęściej domy, ale symbol obecny jest też na wielu przedmiotach codziennego użytku, i jest ona używana w większości kultur świata do dziś. Pewien fakt historyczny rzucił cień na ten piękny symbol szczęścia i Europie niestety swastyka kojarzy się prawie wyłącznie z nazizmem.

swa09.jpg

swa04.jpg

ENPL
This bowl came with me from India from Bombay and it is used to store holy oil or as a censer. This bowl is very special for me because it is handcrafted from Indian soil and clay and has the fingerprints of the man who made it. No two are alike (and I have several) - that's magic 🙂Ta miseczka przyjechała ze mną z Indii z Bombaju i służy do przechowywania świętej oliwy lub jako kadzielnica. Ta miseczka ma dla mnie znacznie specjalne, ponieważ wykonana została ręcznie z hinduskiej gleby i gliny i ma ślady linii papilarnych człowieka który ją stworzył. Nie ma dwóch identycznych (a mam ich kilka) - taka magia 🙂
swa08.jpgswa06.jpg

swa05.jpg

Censer

Kadzielnica

swa12.jpg

ENPL
Here, in turn, is a classic censer, also hand-made, but more for a tourist. Bought in Bombay at the market, it also has a symbol of happiness and love - the swastika.Tu z kolei klasyczna kadzielnica, też ręcznie wykonana, ale bardziej pod kątem turystycznym. Kupiona w Bombaju na targu również posiada symbol szczęści i miłości - czyli swastykę.
swa10.jpgswa14.jpg

swa11.jpg

House in Chennai, India, Indian Swastika

Dom w Chennai, Indie, swastyka indyjska

swa03.jpg

ENPL
This is one of the houses in Chennai that also bears the symbol of the classic Indian swastika.To jeden z domów w Chennai, na którym również widnieje symbol klasycznej swastyki indyjskiej.

House in Singapore, China Town, Buddhist swastika (reverse)

Dom w Singapurze, chińska dzielnica, swastyka bubdyjska (odwrotna)

swa01.jpg

swa02.jpg

ENPL
And this building is in Singapore in the Chinese Quarter. This swastika symbol is rotated but means the same as in Hinduism.A ten budynek znajduje się w Singapurze w chińskiej dzielnicy. Ten symbol swastyki jest obrócony ale oznacza to samo co w Hinduizmie.


Photo: Nicon Coolpix, India, Mumbay

all photos and video were taken by me and are my property


© Copyright marianomariano

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!