Whaleshares Logo

Naked snail, or Lusitan snail - a dangerous pest in our gardens.

marianomarianoPosted for Everyone to comment on, last year3 min read

As soon as a little rain falls, it gets colder, and the air humidity is quite high, it appears - the Luzutan Snail. If only he would appear alone, but sometimes there are several hundred of them, and they are painstakingly, like a sandstorm, moving towards your garden.

Gdy tylko spadnie trochę deszczu, zrobi się nico chłodnie, a wilgotność powietrza jest dość duża, pojawia się on - Ślimak Luzutański. Gdyby jeszcze pojawiał się samotnie, ale jest ich czasami kilkaset sztuk, i mozolnie, niczym burza piaskowa przemieszczają się w stronę twojego ogrodu.

When they appear in it, you should start fighting them and not wait, because an apparently slow creature can devastate any crop in a short time.

Gdy się w nim pojawią, należy rozpocząć z nimi walkę i nie czekać, bo z pozoru powolne stworzenie może w krótkim czasie spustoszyć każdą uprawę.

Like most snails, they like fresh grass, young leaves of seedlings, but they will not despise flowers, vegetables and fruit.

Jak większość ślimaków lubią świeżą trawę, młode liście sadzonek, ale nie pogardzą kwiatami, warzywami, owocami.

I treated this individual with a piece of bread, which turned out to be a tasty morsel. In a moment, several other amateurs of white bread showed up. I don't know how they find these treats. He devours it all with a grater in which he crushes the food.

Tego osobnika poczęstowałem kawałkiem bułki, która okazała się smakowitym kąskiem. Za chwilę pojawiło się już kilku innych amatorów białego pieczywa. Nie wiem w jaki sposób odnajdują te smakołyki. Pożera to wszystko za pomocą tarki, w której miażdży pokarm.

The antennae serve as a navigation device for the cochlea, while the hole in one side of the cochlea looks interesting. It is a breathing apparatus.

Czułki służą ślimakowi za przyrząd nawigacyjny, natomiast ciekawie wygląda otwór w jednym tylko boku ślimaka. Jest to aparat oddechowy.

This large brown snail without a shell can reach over 16 cm in length, although the specimens in the photo were probably young, not exceeding 6 cm in length.

Ten wielki brązowy ślimak bez skorupy może osiągnąć ponad 16 cm długość, choć okazy ze zdjęcia były chyba młode, bo nie przekraczały 6 cm długości.

The snail is not liked by rodents or birds, therefore it is safe in the environment. This is unfortunately a problem for allotment gardeners and garden owners who fight the pest using a variety of methods, including chemicals.

Ślimak nie jest lubiany przez gryzonie czy ptaki, dlatego jest w środowisku bezpieczny. To niestety problem dla działkowców i właścicieli ogrodów, którzy walczą ze szkodnikiem używając różnych sposobów, łącznie ze środkami chemicznymi.

But there is one proven and ecological way to get a naked snail. He loves beer, such ordinary beer. Thanks to this, gardeners build traps for snails from vessels filled with beer.

Ale jest jeden sprawdzony i ekologiczny sposób na ślimaka nagiego. Uwielbia on bowiem piwo, tak zwykłe piwo. Dzięki temu ogrodnicy budują na ślimaki pułapki z naczyń wypełnionych piwem.

Enjoy 😉

© copyright marianomariano

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!