Whaleshares Logo

My idea - its implementation, images created using artificial intelligence

marianomarianoPosted for Everyone to comment on, last year4 min read

Is it still art, artistry, or is it the beginning of a completely new art?

Czy to jeszcze jest jeszcze sztuka, artyzm, a może to początek zupełnie nowej sztuki?

The way of expressing one's artistic experiences has changed throughout history. There were rock drawings, and their continuation - non-ecological graffiti. Trends changed, but so did the tools, paintings painted by the force of gravity, splashing paint on the wall, disgusting sculptures depicting human remains or installations where artists plug in the electricity. Where does it lead? Is artificial intelligence our new tool today?

Sposób wyrażania swoich doznań artystycznych zmieniał sią na przestrzeni dziejów. Były rysunki naskalne, i ich kontynuacja - nieekologiczne grafitti. Zmieniały się trendy, ale również narzędzia, obrazy malowane siła grawitacji, bryzganiem farbą na ścianę, obrzydliwe rzeźby przedstawiające ludzkie szczątki czy instalacje, gdzie artyści podłączają się do prądu. Dokąd to prowadzi? Czy dzisiaj naszym nowym narzędziem jest sztuczna inteligencja?

Pictures painted with words

Obrazy malowane słowami

Artificial intelligence is also unique like a human. When a man is given the task of creating a work on a given topic, we will never get two identical works, paintings. Strangely, the same thing happens in the case of artificial intelligence, and basically innovative and advanced computer software.

Sztuczna inteligencja jest również niepowtarzalna jak człowiek. Gdy człowiek otrzyma zadanie stworzenia dzieła na zadamy temat nigdy nie uzyskamy dwóch identycznych, dzieł, obrazów. O dziwo to samo dzieje się w przypadku sztucznej inteligencji, a w zasadzie nowatorskiego i zaawansowanego oprogramowania komputerowego.

My feelings after contact with innovative software

Moje odczucia po kontakcie z nowatorskim oprogramowaniem

Although the experiment involved a small group of products, each of these 8 images is different, and they were related to the same slogan "an old woman sitting at a table with a knife in her eye". Here, artificial intelligence makes mistakes and is guided only by keywords, without punctuation marks. The exceptions are well-known quotes from books, movies, etc. then the images surprise.

Co prawda eksperyment objął małą grupę produktów, ale każdy z tych 8 obrazów jest inny, a dotyczyły tego samego hasła "stara kobieta siedząca przy stole z nożem w oku". Tu akurat sztuczna inteligencja popełnia błędy i kieruje się tylko słowami kluczowymi, bez znaków interpunkcyjnych. Wyjątkami są znane cytaty z książek, filmów itp. wtedy obrazy zaskakują.

Experiment with simple phrases

Eksperyment z prostymi zwrotami

I also did an experiment with other passwords, for example, I entered the phrase "Angkor Wat" - this is the vision of artificial intelligence. There was no mistake here, it is a well-known temple complex in Cambodia, but presented very realistically - that's how I saw it on the spot at sunrise.

Zrobiłem również eksperyment z innymi hasłami, np. wpisałem wyrażenie "Angkor Wat" - oto wizja sztucznej inteligencji. Tu akurat nie było mowy o błędzie, to znany kompleks świątyń w Kambodży, ale zaprezentowany bardzo realistycznie - tak to widziałem na miejscu o wschodzie słońca.

Of course, AI reasoning is often unpredictable. Such images were generated for the password "marianomariano", probably an association with Saint Mary from the Christian religion

Oczywiście rozumowanie sztucznej inteligencji jest często nieprzewidywalne. Na hasło "marianomariano" zostały wygenerowane takie obrazy, prawdopodobnie to skojarzenie ze Święta Marią z religii Cchrześcijańskiej

And the Zanzibar experiment. So for the phrase "Zanzibar" and "Monkeys in Zanzibar". Apparently, the software handles simple phrases much better.

I jeszcze eksperyment Zanzibarski. Czyli dla zwroty "Zanzibar" oraz "Małpy na Zanzibarze". Najwyraźniej z prostymi zwrotami oprogramowanie radzi sobie znacznie lepiej.

Images obtained by typing the word "three"

Obrazy uzyskane po wpisanie słowa "trzy"

Summary and application of this project - you don't have to be an artist to create original paintings

Podsumowanie i zastosowanie tego projektu - nie musisz być artystą, aby tworzyć oryginalne obrazy

Posiadanie licencji tego oprogramowania umożliwia nam kreowanie niesamowitych obrazów, beż użycia pędzla, kredki itp. Można swoje dzieła wprowadzić do życia, zakładając na przykład konto na https://www.redbubble.com/ a w późniejszym czasie, gdy nasze portfolio znajdzie odbiorców i kupców naszej twórczości również na Amazon merch. Ja zrobiłem wstępną rejestrację na redbubble, ale dwa projekty i brak rozeznania w otagowaniu, trendach i temacie to z mało na jakiś sukces. Ale może z czasem?

Screenshots from the free redbubble store

Zrzuty ekrany z darmowego sklepu redbubble

I will not write about the unspecified technical possibilities, nuances of the program and its possibilities because they are really huge, and everything can be found at this link https://midjourney.com

O nieokreślonych możliwościach technicznych, niuansach programu i jego możliwościach nie będę się rozpisywał bo są naprawdę ogromne, a wszystko można znaleźć pod tym linkiem https://midjourney.com

Enjoy 😉

Powodzenia 😉

© copyright marianomariano

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!