Whaleshares Logo

Mushrooms that cry with leeks - Abortiporus biennis (Różnoporek dwuwarstwowy)

marianomarianoPosted for Everyone to comment on, 2 years ago3 min read

roznoporek_dwuwarstwowy_1.jpg

This species of mushroom comes in two forms. The first form is a regular shape with a brown cap and a whitish pore surface that turns red, red-brown when pressed.

Ten gatunek grzyba występuje w dwóch postaciach. Pierwsza forma, to regularny kształt z brązowym kapeluszem i białawą powierzchnią porów, która zmienia kolor po ucisku na czerwony, czerwono-brązowy.

roznoporek_dwuwarstwowy_4.jpg

The second form is irregular, sloppy-looking, composed of many irregular white pores from which red sap oozes out. This form does not have a hat or a leg. This form is shown in the photos below.

Druga forma jest nieregularna, niechlujnie wyglądająca, składająca się z wielu nieregularnych białych porów, z których wydziela się czerwony sok. Ta forma nie posiada kapelusza ani nóżki. Taką formę przedstawiają właśnie poniższe zdjęcia.

roznoporek_dwuwarstwowy_2.jpg

Occurrence. The fungus grows most often on deciduous trees, but occasionally it can be found on conifers. They grow in groups or singly around stumps and living trees. They cause white rot of trees.

Występowanie. Grzyb rośnie najczęściej na drzewach liściastych, sporadycznie można spotkać na iglastych. Rosną w grupach lub pojedynczo w okolicach pniaków oraz żywych drzew. Powodują białą zgniliznę drzew.

roznoporek_dwuwarstwowy_7.jpg

They grow both in summer and in winter if it is warm. The fungus is widespread in North America. In Europe and in Poland, it is more and more rare.

Rosną zarówno latem jak i zimą jeśli jest ciepła. Grzyb rozpowszechniony jest w Ameryce Północnej. W Europie i w Polsce coraz rzadszy.

roznoporek_dwuwarstwowy_3.jpg

Structure: The fungus consists of an irregular mass of exposed pores with no clearly defined upper surface. The top is smooth. The surface of the pores is whitish, sometimes slightly pink, turns red, red-brown after mechanical damage.

Budowa: grzyb składa się z nieregularnej masy odsłoniętych porów, bez określonej wyraźnie górnej powierzchni. Góra jest gładka. Powierzchnia porów jest biaława, czasami lekko różowa, odbarwia się na czerwono, czerwono-brązowo po uszkodzeniu mechanicznym.

roznoporek_dwuwarstwowy_5.jpg

The flesh of the mushroom is hard, whitish to pinkish, secreting a liquid that is orange to red in color. The smell is rather unpleasant.

Miąższ grzyba jest twardy, białawy do różowawego, wydziela płyn który ma barwę od pomarańczowej do czerwonej. Zapach raczej nieprzyjemny.

roznoporek_dwuwarstwowy_8.jpg

The fluid has a specific feature of being very slightly sticky. When touched, for example, with the tip of a knife, it leaves no trace on it and it flows freely.

Płyn ma specyficzną cechę, a mianowicie jest bardzo mało lepki. Po dotknięciu np. końcem noża, zupełnie nie pozostawia na nim śladu i swobodnie spływa.

roznoporek_dwuwarstwowy_6.jpg

The hat can be up to 15 cm in diameter, it can be semicircular, kidney-shaped, rounded. The surface of the hat is velvety, dry.

Kapelusz może mieć do 15 cm średnicy, może być półkolistym nerkowaty, zaokrąglony. Powierzchnia kapelusza aksamitna, sucha.

Inedible fungus

Grzyb niejadalny

ornament_fungi2.png

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!