Whaleshares Logo

Like an ordinary pheasant, but still extraordinarily beautiful

marianomarianoPosted for Everyone to comment on, 11 days ago4 min read

ba000000.jpg

ba00000.jpg

This beautifully colored bird, similar in size to a domestic hen, is found practically all over Poland. It is a game bird and a breeding one at the same time. It is not an endemic species. Pheasants come from Asia, and were brought to Poland and Europe in the 16th century, and have inseparably inscribed in our landscape.

Ten pięknie ubarwiony ptak zbliżony wielkością do kury domowej występuje praktycznie w całej Polsce. Jest ptakiem łownym, a jednocześnie hodowlanym. Nie jest gatunkiem endemicznym. Bażanty pochodzą z Azji, a do Polski i Europy sprowadzone zostały w XVI, i wpisały się w nasz krajobraz nierozerwalnie.

ba38.jpg

ba19.jpg

ba20.jpg

The pheasant has a very distinct sexual dimorphism, i.e. the female is very different from the male. A beautifully and colorfully feathered male pheasant dominates the gray female. The male has a shiny green head, a characteristic white collar around his neck, and the entire coloration is brown-rusty.

U bażanta występuje bardzo wyraźny dymorfizm płciowy, czyli samica bardzo różni się od samca. Pięknie i kolorowo upierzony samiec bażanta dominuje nad szarą samicą. Samiec ma zielonkawą błyszczącą głowę, charakterystyczną białą obrożę na szyi, a całe ubarwienie jest brązowo rdzawe ubarwienie.

ba22.jpg

ba26.jpg

The female pheasant is much smaller than the male. Reaches a maximum of 50 cm in length. On the other hand, the male's body length can reach 90 cm.

Samica bażanta jest zdecydowanie mniejsza od samca. Osiąga maksymalnie 50 cm długości. Natomiast długość ciała samca może osiągnąć do 90 cm.

ba39.jpg

ba15.jpg

ba21.jpg

ba22.jpg

ba30.jpg

ba31.jpg

The male's great advantage is his long, striped tail, which is very often an ornament of hunting hats. In spring, red skin flakes appear on the sides of the pheasant's head. The female, on the other hand, is light brown in color, has a short tail and is rather inconspicuous.

Wielkim atutem samca jest jego długi, pręgowany ogon, który bardzo często stanowi ozdobę myśliwskich kapeluszy. Wiosną u bażanta pojawiają się czerwone płatki skórne po bokach głowy. Samica natomiast ma kolor jasnobrązowy, krótki ogon i jest raczej niepozorna.

ba23.jpg

ba27.jpg

ba24.jpg

Pheasants prefer agricultural landscapes with bushes, thickets and trees. They lead mainly a sedentary lifestyle. There are 30 different subspecies of the common pheasant in the world, which only slightly differ from each other in some features.

Bażanty preferują krajobrazy rolnicze, w których występują krzaki, zarośla, drzewa. Prowadzą głównie osiadły tryb życia. Na świecie występuje 30 różnych podgatunków bażanta zwyczajnego, które tylko delikatnie różnią się od siebie niektórymi cechami.

ba02.jpg

ba04.jpg

Pheasants have a very varied diet, they are basically omnivores. In the menu of these birds, we can find various seeds, small fruits, berries, roots or green parts of plants, and even small invertebrates.

Bażanty mają bardzo urozmaicona dietę, w zasadzie są wszystkożerne. W menu tych ptaków możemy znaleźć różne nasiona, małe owoce, jagody, korzenie lub też zielone części roślin, a nawet małe bezkręgowce.

ba13.jpg

ba14.jpg

ba15.jpg

The nest of the common pheasant is built on the ground in clumps of grass or hidden next to bushes. Pheasants are quite prolific birds. Each time the female lays on average from 8 to 14 eggs. The eggs are quite small and have a greenish-gray color, sometimes even slightly blue. Male pheasants are polygamists, they live in configurations: one male for several or even several females.

Gniazdo bażanta zwyczajnego budowane jest na ziemi w kępach traw lub schowane przy krzewach. Bażanty należą do ptaków dość płodnych. Każdorazowo samica znosi średnio od 8 nawet do 14 jaj. Jaja są dość małe i mają zabarwienie zielono-szare, czasem nawet lekko niebieskie. Samce bażantów są poligamistami żyją w konfiguracjach: jeden samiec na kilka lub nawet kilkanaście samic.

ba41.jpg

ba43.jpg

ba44.jpg

Enjoy 😉

ptaki.png

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!