Whaleshares Logo

Castle in Łapalice - unfulfilled dreams of a Gdańsk sculptor

marianomarianoPosted for Everyone to comment on, 3 months ago4 min read

l0000.jpg

ENPL
A gigantic abandoned, unfinished castle, built for millions in the times of the Polish People's Republic, stands in the middle of a forest, in a Landscape Park, like the School of Witchcraft and Wizardry at HogwartsGigantyczny opuszczony, niedokończony zamek, zbudowany za grube miliony za czasów PRL stoi w środku lasu, w Parku Krajobrazowym, niczym Szkoła Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie

l15.jpg

l16.jpg

ENPL
The construction of this castle began in 1984, that is, at a time when communist parties were in power in the People's Republic of Poland. At that time, there was still the USSR, DDR. The originator was a Gdańsk sculptor, woodcarver, furniture manufacturer and visionary.Budowa tego zamku rozpoczęła się w 1984 roku, czyli w czasach, gdzie władzę w PRL sprawowały partie komunistyczne. Istniało jeszcze wtedy ZSRR, DDR. Pomysłodawcą był gdański rzeźbiarz, snycerz, producent mebli, wizjoner.

l01.jpg

l03.jpg

l04.jpg

ENPL
The Polish state (PRL) then issued a permit to the sculptor from Gdańsk to build a house with an art studio, as it turned out later in the middle of a landscape park.Państwo polskie (PRL) wydało wówczas rzeźbiarzowi z gdańska, zezwolenie na budowę domu z pracownią artystyczną, jak się później okazało w środku parku krajobrazowego.

l000.jpg

l06.jpg

l07.jpg

ENPL
The sculptor planned the construction from an early childhood, and the furniture factory he created as an adult, and the funds flowing from it, allowed him to implement this crazy plan.Rzeźbiarz planował budowę od wczesnych lat dziecięcych, a fabryka mebli którą stworzył będąc już dorosłym i płynące z niej fundusze, pozwoliły mu na realizację tego szalonego planu.

l10.jpg

l11.jpg

ENPL
Only in 1991, when the owner had to erect an additional technical building, the authorities realized during the inspection that it was not an ordinary house with an art studio. An art studio built on over 5,000,000 square meters? It must be admitted that it took the communist authorities some time, because almost 7 years. Construction has been suspended.Dopiero w 1991 roku, gdy właściciel musiał postwaić dodatkowy budynek techniczny, władze podczas kontroli zorientowały się, że nie jest to zwykły domek z pracownią artystyczną. Pracownia artystyczna zbudowana na ponad 5000 tyś metrów kwadratowych? Trzeba przyznać że trochę czasu komunistycznym władzom to zajęło, bo prawie 7 lat. Budowa została wstrzymana.

l00.jpg

ENPL
The designer of this castle had a vision of a perfect building. There were supposed to be beautiful chambers, a garden, observation towers, lounges decorated with coffers and even an indoor swimming pool.Projektant tego zamku miał wizję budowli doskonałej. Miały być przepiękne komnaty, ogród, wieże widokowe, salony zdobione kasetonami a nawet kryty basen.

l08.jpg

l09.jpg

ENPL
The whole idea was a copy of the concept of the Krzyżtopór Ossoliński castle. It was also full of symbolism, because it has 365 windows as many days a year, 52 chambers as many weeks a year, 12 towers - as many as months a year and apostles (in the Catholic faith).Cały zamysł był kopią koncepcji zamku Krzyżtopór Ossolińskich. Był również naszpikowany symboliką, bowiem posiada 365 okien tyle ile jest dni w roku, 52 komnaty, tyle co tygodni w roku, 12 wież - tyle co miesięcy w roku i apostołów (w wierze katolickiej).

l12.jpg

ENPL
It now looks like a castle from fantasy movies. Despite the fact that it was slightly devastated, because there are graffiti, inscriptions and other bochomases everywhere, it has become a tourist attraction. In the spring and autumn season, crowds of tourists come there. It is the favorite place of Urban Explorers. Despite the passage of over 40 years, the castle is in good condition and suitable for continuing construction. After many years of efforts, he was given the green light to complete the construction. Will this ever happen? Will there be an investor? Time will tell.Obecnie wygląda jak zamek z filmów fantazy. Mimo, że został delikatnie zdewastowany, bo wszędzie są grafitti, napisy i inne bohomazy, to stał się nie lada atrakcją turystyczną. W okresie wiosenno-jesiennym przybywają tam tłumy turystów. Jest ulubionym miejscem Urban Explorerów. Mimo upływu ponad 40 lat, zamek jest w dobrej kondycji i nadaje się do kontynuowania budowy. Po wielu latach starań dostał zielone światło na ukończenie budowy. Czy to kiedyś nastąpi? Czy znajdzie się inwestor? Czas pokaże.

ornament_travel.png

Photo: Dji Mavic Air

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!