Whaleshares Logo

MAPALAD ANG NAGTITIIS NG MGA PAGSUBOK

fherdzPosted for Everyone to comment on, 3 months ago2 min read

image.png

Blessed is a man who endures trials, because when he passes the test he will receive the crown of life that He has promised to those who love Him. - James 1:12

Sana ay mapaalalahanan tayo ngayong araw na HINDI ipinangako ng Panginoon na hindi tayo dadaan sa pagsubok. Ang pangako Niya ay kahit nagdadaan tayo sa pagsubok ay KASAMA natin Siya.

image.png

Kung dumadaan tayo sa matinding pananakit at pagsubok ngayong araw, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na mahal Niya tayo at nandyan lang Siya sa tabi natin. Na nakabukas ang Kanyang mga kamay para tanggapin tayo kung lalapit tayo Sakanya. Na handa Niya tayong yakapin at takpan ng kapayapaan at pagasa na Sakanya lang natin mahahanap.

image.png

Ang ultimate blessing kung tayo ay naging tapat hanggang sa dulo ng buhay natin dahil meron tayong TUNAY na pananampalataya kay Hesus ay meron tayong makukuha na eternal reward sa heaven. At ang reyalidad ay ang pinakakonti sa heaven ay mahigit ng marami sa kahit na sa pinakamarami sa mundo natin ngayon.

image.png

Ito lang ang nais kong encouragement sa ating lahat. Na kahit na anong sakit, kahit na anong sakripisyo ang gagawin natin para sa Panginoon ay NEVER tayong makakaramdam na lugi tayo. Dahil GREAT REWARDER ang Panginoon natin. Tandaan natin “We can never outgive God”.

image.png

Maging matatag sa iyong pananampalataya. Magtiyaga sa ilalim ng pagsubok. Dahil kasama natin ang ating Diyos. Bibigyan Niya tayo ng kapangyarihan sa gitna ng kahinaan. Bibigyan Niya tayo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Siya ang magbibigay-daan sa atin na gumaling sa kabila ng lalim ng ating sugat. At bibigyan Niya tayo ng pag-asa sa kabila ng kadiliman ng ating sitwasyon. Manalig kay Hesus at kumapit sa Kanya ngayon.

image.png

Photos are mine and taken by me using my A10s
@ San Fenando City, Philippines

Thank you for stopping by:-)
May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.
God bless us all :-)


image.png

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!