Whaleshares Logo

My Presearch NODE (NL/EN)

feelxPosted for Everyone to comment on, 11 days ago6 min read

Zoals ik in mijn vorige post vertelde, ben ik enthousiast over de Presearch zoekmachine. Ik heb dan ook meteen een node voor opgezet.
Hetgeen me opviel bij de hele procedure is de eenvoud van de installatie, dat zal duidelijk worden wat verder in deze post.
Aangezien ik een VPS heb om een witness node te draaien, en er bovendien nog veel ruimte over heb, komt er voor mij geen extra kost bij om een nieuwe VPS aan te schaffen.
Om een node op te zetten heb je (minimum) 2000PRE nodig, dat is een voorwaarde.
Nu de cryptomarkt in een dipje zit (sommige spreken van een crash) is dit HET moment om mijn 2000PRE aan te kopen. uiteindelijk schaftte ik er 3000 aan omdat er nog een andere manier is om extra PRE te genereren, namelijk "Keyword staking ads" en daar wil ik ook wat mee spelen.
Maar eerst een account maken bij Presearch, dat is een makkie, zoals bij veel websites geef je je email adres en kies je een wachtwoord.
Op Kucoin schaftte ik me de nodige PRE tokens aan en transfereerde die naar mijn stake wallet. Het wallet adres dat je nodig heb voor de transfert zit toch wel enigszins verwarrend onder de knop "Keyword Advertising" en daarna in het menu moest ik nog eens kiezen voor "Transfert PRE" en in de volgende pagina koos ik voor "From Blockchain" waarna ik mijn transfer adres kon opvragen. Dit onderdeel was voor mij het moeilijks om als nieuw lid te vinden, dit kan makkelijker!

Na het ingelogd te hebben bij Presearch kwam ik via het menu in het node-submenu terecht. Hier staat de registratiecode, deze persoonlijke code had ik in kladblok (notepad) geplakt.
Onder de registratiecode staat een link naar de setup instructies, na die zorgvuldig en meermaals gelezen te hebben distilleerde ik wat voor mij belangrijk was...het linux vps gedeelte.
Het enige wat ik nodig had was het installatiescript, dat plakte ik in het openstaande kladblok, waar ik "$YOUR_REGISTRATION_CODE_HERE" vervangen heb door mijn persoonlijke registratiecode.
Nu was het script klaar om z'n werk te doen op de server, tijd voor de installatie.

Ik logde in op mijn reeds geïnstalleerde Ubuntu versie van Linux en opende een terminal venster.
Om zeker te zijn dat "Docker" geistalleerd was, want dat heb je nodig om het script te laten werken, gaf ik het commando "docker --version" kreeg ik als antwoord "Docker version 20.10.7, build 20.10.70ubuntu5~20.04.2" waarna ik met een gerust hart het script kon laten lopen.
De volgende stap was om een map te maken om de node in te plaatsen.
Via de terminal ging ik naar de betreffende map en via copy/paste plakte ik het script in deze directory. Nu was ik klaar voor de installatie van de node, ik drukte op "enter" en na enkele minuten was het klaar.

De voorbereidingen duurden langer dan de installatie, wat een opluchting. In het dasboard van de node, dat gewoon te vinden is via het menu, kon ik zien dat de node werkte.
Ondertussen zijn we 4 dagen verder en de gemiddelde opbrengst per dag zit net boven de 5 PRE. Niet veel, maar als ik dat omreken naar een jaar kom ik op 1825 PRE. Laten we ervan uitgaan dat de PRE stabiel blijft en de server het niet laat afweten, betekent dat een niet gecumuleerde opbrengst van 91,25% zijn op jaarbasis...niet slecht zou ik zeggen.

Je heb nog geen account en je wil de zoekmachine zelf uitproberen? Gebruik dan deze link zo kan je 25 PRE verwerven, net als ik, we winnen dus beiden.

Heb jij ervaring met nodes? Welke? Was de installatie moeilijk?
Browser_Desktop.1221cd16.png

As I mentioned in my previous post, I'm excited about the Presearch search engine. I immediately set up a node for it.
What surprised me about the whole procedure is the simplicity of the installation, which will become clear a bit further in this post.
Since I have a VPS to run a witness node, and also have a lot of space left, there is no extra cost for me to purchase a new VPS.
To set up a node you need (minimum) 2000PRE, that is a condition.
Now that the crypto market is in a slump (some speak of a crash), now is THE time to buy my 2000PRE. I ended up getting 3000 because there is another way to generate additional PRE which is "Keyword staking ads" and I want to play around with that as well.
But first create an account with Presearch, that's a piece of cake, as with many websites you give your email address and choose a password.
On Kucoin I bought the necessary PRE tokens and transferred them to my stake wallet. The wallet address you need for the transfer is hided somewhat confusing under the button "Keyword Advertising" and then in that menu I had to choose "Transfert PRE" and in the next page I chose "From Blockchain" after which I was able to request my transfer address. This part was the hardest for me to find as a new member, this could be easier!

After logging in to Presearch I selected the node submenu via the menu. Here I found my registration code, I pasted this personal code in notepad to use it later in the procedure)
Below the registration code is a link to the setup instructions, after reading them carefully and several times I distilled what was important to me...the linux vps part.
All I needed was the installation script, which I pasted into the open notepad, where I replaced "$YOUR_REGISTRATION_CODE_HERE" with my personal registration code.
Now the script was ready to do its job on the server, time for the installation.

I logged into my already installed Ubuntu version of Linux on the server and opened a terminal window.
To make sure "Docker" was installed, which is what you need for the script to run, I ran the command "docker --version" and got the response "Docker version 20.10.7, build 20.10. 70ubuntu5~20.04.2" after which I could run the script with peace of mind.
The next step was to create a folder to place the node in.
Via the terminal I went to the relevant folder and via copy/paste I pasted the script in this directory. Now I was ready to install the node, I pressed "enter" and after a few minutes it was done.

The preparations took longer than the installation, what a relief. In the node's dashboard, which can be found via the menu, I could see that the node was working.
In the meantime, we are 4 days further and the average yield per day is just above 5 PRE. Not much, but if I convert that to a year, I get 1825 PRE. Let's assume the PRE remains stable and the server doesn't go down, I come to a non-cumulative return of 91.25% /year...not that bad I'd say.

If you don't have an account yet and you want to try the search engine yourself? Then use this link so you can acquire 25 PRE, just like me, so we both win.

Do you have experience with nodes? Which? Was the installation difficult?

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!