Whaleshares Logo

Moord? Murder? (NL/EN)

feelxPosted for Everyone to comment on, 9 months ago4 min read

Tijdens mijn dagelijkse wandeling werd ik achtervolgd door twee linke elementen in een oude Renault R4. Ik zette het op een lopen, en trachtte ze af te schudden om een bospad te kiezen, maar ze stonden me al op te wachten aan de andere kant van het bos.
Hun grijze, met stickers beplakte, wagen stond op enkele centimeters van een afgrond... Door de kracht van de angst en de hulp van het licht naar beneden helende pad, smakte ik in alle hevigheid tegen hun rammelkast.
De auto stortte naar beneden, en anders als in de meeste films ontplofte hij niet, maar kwam na wat omwentelingen beneden tot stilstand, waarbij enkel wat rook opsteeg.
Oei, wat had ik gedaan??? Uit nieuwsgierigheid ging ik naar beneden en stelde vast dat beiden individuen bebloed en levenloos, ondersteboven in hun veiligheidsgordel hingen.
Ik beefde en na wat angstig om me heen te kijken zette ik het op een lopen. Zouden er nog meer boeven me op de hielen zitten?
Ik rende en rende, en steeds keek ik achterom... En plots werd ik wakker, totaal bezweet en kort van adem.

Jaren geleden had ik deze droom, en nu heb ik daar een verklaring voor dank zij AI, want er is nu een nieuwe online app die dromen kan verklaren. Je kan de "Dream Interpreter AI" hier raadplegen.
De verklaring van mijn droom staat hieronder.

Deze droom kan een weerspiegeling zijn van angst of het gevoel achtervolgd of bedreigd te worden in het wakkere leven. Het is mogelijk dat er mensen of situaties in uw leven zijn waardoor u zich ongemakkelijk of onveilig voelt. Het bospad kan een pad van genezing of ontsnapping aan deze negatieve elementen symboliseren, maar in de droom wachtten ze nog steeds op je aan de andere kant. De daad van het vernietigen van de auto en het laten crashen van de aanvallers kan uw verlangen vertegenwoordigen om deze negatieve invloeden te overwinnen of te confronteren. De grafische aard van de droom kan ook wijzen op de behoefte om opgekropte emoties los te laten of te verwerken die verband houden met het zich bedreigd of slachtoffer voelen. Het gevoel achtervolgd te worden en de angst om mogelijk betrapt te worden, kan ook een weerspiegeling zijn van een gevoel van urgentie of druk in het wakkere leven, misschien gerelateerd aan verantwoordelijkheden of deadlines.

pexels-kat-wilcox-923681.jpg
Image by kat wilcox: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/plaats-delict-overschrijden-geen-bewegwijzering-923681/

During my daily walk I was chased by two lewd elements in an old Renault R4. I ran and tried to shake them off to choose a forest path, but they were already waiting for me on the other side of the forest.
Their gray, stickered car stood a few centimeters from a precipice... Through the power of fear and the help of the light downward healing path, I smacked their ramshackle car with all my force.
The car crashed down, and unlike in most movies it didn't explode, but after some tumbles it came to a stop, with only some smoke rising.
Oh what did I do??? Out of curiosity, I went down and saw that both individuals were bloodied and lifeless, hanging upside down in their seatbelts.
I trembled and after looking around anxiously I started to run. Could there be more crooks hot on my heels?
I ran and ran, and kept looking back... And suddenly I woke up, totally sweaty and short of breath.

Years ago I had this dream, and now I have an explanation for it thanks to AI, because there is now a new online app that can explain dreams. You can consult the "Dream Interpreter AI" here.

Here is the explanation of my dream:

This dream may reflect a fear or feeling of being pursued or threatened in waking life. It is possible that there are people or situations in your life that make you feel uncomfortable or unsafe. The forest path can symbolize a path of healing or escape from these negative elements, but in the dream, they were still waiting for you on the other side. The act of destroying the car and causing the assailants to crash may represent your desire to overcome or confront these negative influences. The graphic nature of the dream may also suggest a need to release or process pent-up emotions related to feeling threatened or victimized. The feeling of being chased and the fear of potentially being caught may also reflect a sense of urgency or pressure in waking life, perhaps related to responsibilities or deadlines.

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!