Whaleshares Logo

Electric fly (Nl/EN)

feelxPosted for Everyone to comment on, 6 months ago4 min read

bug.jpg

De titel is een bijna dezelfde als mijn vorig bericht (Fly electric), ik vond het wel grappig...
Na een lange zoektocht is de wetenschap er eindelijk achter gekomen hoe vliegende insecten zich in de lucht kunnen verplaatsen, en alhoewel alles nog niet volledig is verklaard, is men al wel bezig om deze kleine diertjes na te maken en ze al onmiddellijk tot spion om te scholen.
Het zijn mini drones, die zo goed als ongehinderd overal kunnen rondvliegen, zelfs in een giftige of nucleaire omgeving.
Amazon heeft inmiddels al een patent bemachtigd voor een miniatuur, spraakgestuurde assistent voor onbemand vliegen. Voor het gebruikt denkt men aan politieagenten die verkeerscontroles doen (boetes uitschrijven met andere woorden), waarbij de agent een opdracht kan geven zoals,
"zweef" waarbij de vlieg als getuige opnames maakt men zijn camera, of "volg de verdachte" waarbij de minder fitte agent toch in staat is om een verdachte die het hazenpad koos te kunnen volgen en lokaliseren.
Ook minder indrukwekkende doelen voor de gewone man kunnen als nuttig worden beschouwd. Stel je komt buiten aan het stadion en weet je niet meer waar je je wagen hebt geparkeerd, vraag het gewoon aan je persoonlijke assistent "vliegje, zoek mijn wagen"...
Of je bent met je kroost aan het strand, en plots is de kleinste niet meer te zien, met de vlieg zou de zoektocht iets sneller kunnen gebeuren.

Voor de militairen zijn het dan weer goedkope spionnen die (bijna) ongehinderd bij de vijand op bezoek kunnen gaan om zoveel mogelijk informatie door te sturen naar de basis. Bij dergelijke spionage-acties zullen er dan ook geen levens in gevaar komen, wat waarschijnlijk niet gezegd kan worden van het doel waarvoor de vergaarde informatie gaat dienen.

Gaan onze militairen nu vliegenmepper als nieuw verdedigingswapen krijgen?
Gaat big brother er nu voor zorgen dat iedereen een zoemend insect boven het hoofd krijgt?
Minder grappig vind ik het gedacht dat sommige perverten het kleine toestel gaan gebruiken om geniepig bij de buurvrouw of buurman te gaan gluren.


bug2.jpg

The title is almost the same as my previous post (Fly electric), I thought it was funny...
After a long search, science has finally figured out how flying insects can move in the air, and although everything has not yet been fully explained, they are already working to imitate these tiny creatures and immediately turn them into spies.
They are mini drones that can fly around almost unimpeded, even in a toxic or nuclear environment.
Amazon has already obtained a patent for a voice-controlled unmanned aerial vehicle assistant. For the use one thinks of police officers who do traffic checks (writing fines in other words), where the officer can give an order such as, "hover" where the fly hovers as a witness records with his camera, or "follow the suspect" where the less fit officer is still able to follow and locate a suspect who chose the run..
Even less impressive goals for the common man can be considered useful. Suppose you come out of the stadium and you can't remember where you parked your car, just ask your personal assistant "little thing, find my car"...
Or you are at the beach with your offspring, and suddenly the smallest seems lost, the search could be done a little faster with the fly.

For the military, they are cheap spies who can visit the enemy (almost) unhindered in order to send as much information as possible to the base. Such espionage actions will therefore not endanger lives, which probably cannot be said of the purpose for which the collected information will be used.

Are our soldiers going to get a fly swatter as a new defense weapon?
Is big brother now going to ensure that everyone gets a buzzing insect over their heads?
I think it's less funny that some perverts will use the small device to sneak a peek at the girl/boy next door.

Source images & info

Sign Up to join this conversation, or to start a topic of your own.
Your opinion is celebrated and welcomed, not banned or censored!